การประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ 100 ปี สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)

โอกาสของกราฟิกดีไซน์ทั้งมืออาชีพ และมือสมัครเล่น ฯลฯ มาถึงแล้ว กับการประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ 100 ปี สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ชิงรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

การรถไฟแห่งประเทศไทย เชิญชวนส่งผลงานเข้า ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ 100 ปี สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. นักเรียน นิสิต นักศึกษา
 2. บุคลากร ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
 3. ประชาชนทั่วไป

รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000.- บาท พร้อมโล่รางวัล

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกวด

 1. ตราสัญลักษณ์(โลโก้) ต้องมีความทันสมัย สวยงาม ชัดเจน แสดงถึงอัตลักษณ์ และสื่อความหมายของสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)
 2. การสร้างผลงานสามารถวาดด้วยมือ หรือใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้ ไม่จำกัดเทคนิค โดยติดผลงานบนฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 12×15 นิ้ว โดยเว้นขอบด้านละ 1 นิ้ว (ปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบของโลโก้) พร้อม CD บรรจุไฟล์ผลงานการออกแบบความละเอียด 300 dpi ขึ้นไป พร้อมระบุ Code สี โหมด CMYK ในรูปแบบนามสกุล .ai หรือ .psd (ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้)
 3. ส่งผลงานได้คนละ 2 ผลงาน
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง และไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวด ข้อขัดแย้งใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ
 5. ตราสัญลักษณ์ (Logo) ที่ชนะการประกวด จะได้เป็นตราสัญลักษณ์ (Logo) การครบรอบ 100 ปี สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย รวมทั้งโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะมีเพียง 1 ผลงานเท่านั้นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการตัดสินสามารถใช้สิทธิ์ในการปรับผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไป
 7. หากไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลชนะเลิศ คณะกรรมการมีสิทธิในการปรับใช้ผลงานอื่น ๆ และการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. การรถไฟแห่งประเทศไทยจะไม่ส่งคืนผลงานให้เจ้าของผลงานไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

หลักเกณฑ์ในการตัดสิน

 • การสื่อความหมาย 30 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
 • ความสวยงามและความครบถ้วนขององค์ประกอบ 20 คะแนน
 • ความน่าสนใจและสามารถนำไปใช้จริงในการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 20 คะแนน
 • การประยุกต์ใช้งานกับสื่อสิ่งพิมพ์ ของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์ 10 คะแนน
 • รวม 100 คะแนน

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด

 1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ พร้อมอธิบายแนวคิดในการออกแบบ และติดลงบนด้านหลังผลงานทุกชิ้นดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.railway.co.th/download/2558/100yearsApp.docx
 2. แบบฟอร์มใบสมัคร จำนวน 1 ชุด ต่อ 1 ผลงาน
 3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. ส่งใบสมัครและผลงานด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการท่องเที่ยว ชั้น 1 ตึกบัญชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย เวลา 9.00 – 16.00 น. หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการท่องเที่ยว การรถไฟแห่งประเทศไทย เลขที่ 1 ถ.รองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยวงเล็บที่มุมซองว่า ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ 100 ปี สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)

ระยะเวลาในการส่งภาพเข้าประกวด

ส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558 จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2558 หากส่งทางไปรษณีย์ให้ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ประกาศผลการตัดสิน

การรถไฟแห่งประเทศไทย จะประกาศผลการตัดสินในวันที่ 14 กันยายน 2558 หรือสามารถตรวจสอบการตัดสินได้ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์ 0-2220-4261 หรือ 0-2220-4297 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.railway.co.th หรือ เฟซบุ๊ก ทีมพีอาร์
การรถไฟฯ

Comments

comments