โอกาสดีสำหรักนักพัฒนา กับโครงการ “ACTIVE CITIZEN : GEEK SO GOOD”

แนะนำอีกหนึ่งโครงการดีๆ จาก สสส. ในชื่อ “Active Citizen” ประกาศตามหานักพัฒนา ที่กล้าคิด และพัฒนาโปรแกรม แอพพลิเคชั่นเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการเปิดถึงวันปิดรับสมัคร วันที่ 3 กันยายน ถึง 6 พฤศจิกายน 2558  นี้ครับ

ACTIVE CITIZEN GEEK SO GOOD

 

โครงการ “โครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่” หรือ “Active Citizen” ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คือโครงการที่มุ่งเน้นเปลี่ยนคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่า “Gen ME” ให้เป็น “GenA” หรือ Generation Active หรือเป็นพลเมืองที่มีจิตอาสา มีความคิดสร้างสรรค์ มีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการต่างๆเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และคนรุ่นใหม่ซึ่งมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมมาหลายปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเศรษกิจดิจิตอล (Digital Economy) ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล

ดังนั้น เขตอุตสาหกรรมฯจึงได้ริเริ่มจัดทำโครงการ “Active Citizen : Geek so Good” ซึ่งเป็นการบ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไทยน่าอยู่ และมุ่งเน้นผู้เข้าร่วมโครงการในกลุ่มนักเทคโนโลยีคนรุ่นใหม่ให้สร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรม การให้คำปรึกษาเพื่อผลักดันให้ผลงานพร้อมที่จะขยายผลใช้งานได้จริง และทุนสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง

รายละเอียดโครงการ และแผนการดำเนินงาน

โครงการบ่มเพาะนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์ และเฟ้นหาสุดยอดไอเดียสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมไทยอย่างแท้จริง

ประเด็นสังคมสำหรับบ่มเพาะนวัตกรรมเทคโนโลยี

 • สุขภาพ เช่น เหล้า บุหรี่ อาหาร การออกกำลังกาย เป็นต้น
 • ความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การเข้าคิว วินัยการจราจร การทุจริตคอรัปชั่น เป็นต้น
 • สิ่งแวดล้อม เช่น ความสะอาด มลภาวะ ขยะ น้ำเสีย เป็นต้น
 • หรือประเด็นอื่นๆที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียน นิสิต-นักศึกษา ระดับปวส. ปริญญาตรี โท เอก จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ หรือผู้สนใจทั่วไป อายุ 20 – 28 ปี

กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมฯ

 • ผู้ที่สนใจรวมกลุ่ม โดยมีจำนวนสมาชิกในทีมพัฒนาผลงาน 2-4 คนต่อทีม
 • สมาชิกในทีมควรประกอบไปด้วย นักคิด นักสร้างสรรค์ นักการตลาด-ประชาสัมพันธ์ โดยต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ ความสามารถการพัฒนาชิ้นงานเทคโนโลยีได้
 • ทีมผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถพัฒนาผลงานภายใต้แนวคิดการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่ละเมิดทรัพสินทางปัญญาของผู้อื่น
 • ทีมนักพัฒนาที่มีความรับผิดชอบ มีความตั้งใจ มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม สามารถพัฒนาผลงาน และนำเสนอผลงานตามเงื่อนไข กติกา และระยะเวลาที่กำหนดได้

การรับสมัครและคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

 • รับสมัครผ่านทางเวบไซต์ www.swpark.or.th/geeksogood
 • คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และไอเดียนวัตกรรมเทคโนโลยี
 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกประกาศผลทางเวบไซต์

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ

ไม่มีค่าใช้จ่าย

แนวทางการทำกิจกรรม แบ่งเป็น 5 กิจกรรมย่อยดังนี้
1. กิจกรรม “3 Days Startup Ideas : สมรภูมิไอเดียเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์”

กิจกรรมค้นหาสุดยอดไอเดียการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม ดังนี้

รายละเอียดกิจกรรมฯ

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน (ศุกร์-อาทิตย์)
 • ปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการฯ ชี้แจง อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ
 • กิจกรรมละลายพฤติกรรม สร้างแรงบันดาลใจ อบรม-เวิร์คชอป LEAN CANVAS
 • ให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้เข้าร่วมโครงการฯ นำเสนอไอเดีย “การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม”
 • ทุนสนับสนุนการสร้างต้นแบบนวัตกรรม 10 แนวคิด ทีมละ 20,000 บาท* พร้อมประกาศนียบัตร และได้รับสิทธ์เข้าร่วมกิจกรรม “Social Innovation Apprentice : กิจกรรมบ่มเพาะนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์” ต่อไป

* ทุนสนับสนุนการสร้างต้นแบบนวัตกรรม 20,000 บาท ได้รับวัน Demo Day

2. กิจกรรม “Social Innovation Apprentice : บ่มเพาะนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์”
รายละเอียดกิจกรรม

 • ระยะเวลากิจกรรม 4 เดือน
 • กิจกรรม Social Innovation Boot Camp (4วัน3คืน)
 • กิจกรรมภาคสนามอบรม-เวิร์คชอป รวมถึงลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ใช้งานจริง โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้
  – Customer Segmentation
  – Idea Verification
  – Rapid Prototyping
  – Pitching Workshops
 • กิจกรรมให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • กิจกรรมติดตามผลความก้าวหน้าการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม
 • สนับสนุนการใช้งานพื้นที่สำนักงาน รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาจากผู้ให้การสนับสนุน

3. กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อสร้างแรงบันดาลในการทดสอบแนวคิดนวัตกรรม

 • กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลเช่น แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต เป็นต้น
 • ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานต่างๆเกี่ยวข้อง
 • ศึกษาดูพื้นที่ สภาพปัญหาจริง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรม
 • สรุปผลข้อมูลที่ได้ เพื่อใช้ประกอบการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม

4. กิจกรรม “นำเสนอผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยี : Demo Day”
รายละเอียดกิจกรรมฯ

 • นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ นักลงทุน และหน่วยงานเป้าหมายที่จะนำไปใช้งานจริง
 • ระยะเวลาการนำเสนอ 10 นาที ถามตอบ 10 นาที
 • ประกาศผล และมอบทุนสนับสนุนการขยายผลนวัตกรรมเทคโนโลยีสู่สังคม ทุนละ 50,000 บาท 4 โครงการ โล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร พร้อมเชิญสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน

5. กิจกรรมเผยแพร่ชิ้นงานของเยาวชนผ่านสื่อสาธารณะ

 • แถลงข่าวผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีต่อสื่อมวลชน
 • เผยแพร่ผลงานของเยาวชนผ่านพันธมิตรของซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. และ สสส. เช่นเว็บไซต์ เฟซบุ๊ค Newsletter เป็นต้น

 

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มติมที่ : www.swpark.or.th/geeksogood

Comments

comments